19
   Wednesday
   35 / 19
   Thursday
   41 / 27
   Friday
   45 / 28